СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Новини, проведени събития и публикации

 • Ежегодната конференция TELECOM 2023 се проведе в НДНТ София и онлайн на 16–17.11.2023.

  ТЕЛЕКОМ 2023 е технически ко-спонсорирана от IEEE. Представените доклади са предадени за включване в цифровата библиотека IEEE Xplore.

  Авторите са поканени да подготвят и регистрират доклади по посочените теми. Всеки автор може да участва в най-много два доклада. Файлът с доклада трябва да се запише на сайта на конференцията след регистрацията. Докладът трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи и литература. Всеки доклад ще бъде рецензиран от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus.

 • Наградени доклади от СЕЕС за най-добър доклад от млад автор с публикация в международната научна конференция UniTECH 2023 - Габрово.

  pdf Награди UniTECH 2022

 • VI Международна научна конференция „International conference on High Technology for Sustainable Development HiTech 2023” се проведе на 12.10-13.10.2023 в НДНТ София.

  Тази конференция се организира от Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Федерацията на научно-техническите съюзи, Технически университет – София, IEEE България и Федерацията на научно-техническите съюзи. Целта на конференцията е да представи информация и да сподели опит относно новите разработки, тенденции и приложения от областите на високите технологии. В организационния и програмния комитети участват представители от 20 страни и повече от 20 университета и научни организации. Работните езици на конференцията са английски и френски. Научните статии ще бъдат публикувани на английски език. Това е форум, традиционно е в календара на IEEE и ще бъде индексиран от IEEE Xplore Digital Library и SCOPUS. На предишните пет издания на тази ежегодна конференция научните доклади преминали през двойно анонимно рецензиране бяха индексирани от IEEE Xplore Digital Library и SCOPUS.

  Всеки автор може да участва най-много с три статии. Всички статии се допускат до изнасяне в конференцията след двойно рецензиране от хабилитирани лица, с релевантна компетентност. Не се допуска публикуване на статиите без да бъдат изнесени на конференцията. Окончателните варианти на статиите са подложени на двойно рецензиране и проверка за липса на плагиатизъм. Допускат се за публикуване само статии, които са с висока научна новост, релевантни са на тематиката на конференцията, написани са във висок научен стил и има липса на плагиатизъм. На конференцията са поканени известни френски учени, като гост лектори.

  Тематични направления:
  • Нови материали
  • Умен град и интелигентна фабрика
  • Електрически машини и апарати
  • Икономическо производство, пренос, разпределение, преобразуване, измерване и контрол на електрическа енергия
  • Възобновяема енергия и качество на електроенергията
  • Електроника
  • Автоматизация, роботика и контрол
  • Управление на високи технологии и индустриални приложения
  • Системно инженерство, Компютърни технологии
  • Индустриален мениджмънт
  • Телекомуникационно инженерство
  • Образование 4.0

  Повече детайли намерете на сайта на конференцията
  hitechconf.org
  HiTech photos

  HITECH 2023

  HITECH 2023

 • 2023 International Conference on Information Technologies
  (InfoTech 2023 – 37th issue)

  technically sponsored by IEEE conference took place 20-21 September 2023, BULGARIA

  The forum started as a National Scientific School for Young Specialists (1987) in the areas of computing, computer systems and technology, automation and program applications. During the period 1988 – 1990 the Conference was connected with the beautiful north Black Sea resort Albena. Over 80 persons (young scientists, PhD-students, IT specialists, etc.) took part in these issues of the Conference.

  Since 1991 the School-format is transformed into International Conference SAER and English was introduced as a work language for all printed materials. The period after 2005 is characterized by uniting a new event – International Workshop (EG&DP). Two separated Proceedings including over 60 reports in English are published and disseminated in over 20 libraries in the World. Electronic versions of these Proceedings (issues after 2003) are assigned to two databases of EBSCO Publishing (USA).

  Since 2007 starts the new format of the forum – International Conference on Information Technologies (InfoTech). The main goal is to unite the scientific areas of the SAER Conference and information and communication problems of the EG&DP Workshop. The working language for all printed materials, report presentations and discussions is English. Proceedings are spread over 20 libraries in the World.

  More information could be downloaded from the conference web site:
  http://infotech-bg.com

 • 2023 XXXII International Scientific Conference "Electronics ET2023" took place on 13.10-15.09.2023 in Sozopol.

  Elеctronica ET2023

  Conference topics:
  BIOMEDICAL ENGINEERING
  Bioinformatics, Biosensors, Bioengineering and Mechatronics Applications in Life Sciences, Computeraided Diagnosis in Healthcare, Health on the Web, e-Health and Wearable IoT, Smart Medical Systems
  CIRCUITS AND SYSTEMS
  Electronic Circuits Analysis and Design, Computer Modelling and Applications, Computer-aided Design/Manufacturing, Modelling and Simulation of Systems, HDL or High Level Language Hardware Design, FPGAs, System-on-chip Design, Digital Signal and Image Processing, Neural Networks, Circuits and Systems for Artificial Intelligence, Augmented and Virtual Reality, Optical Fiber Communications, Lasers and Electro-Optics, Lighting Technologies
  EDUCATION, LEARNING TECHNOLOGIES AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
  Educational Tools, Continuous & Distance Learning, Educational Materials and Methods, Learning by Doing & Experiential Learning, Information and Communication Technologies in Laboratories, Engineering Education 4.0, University - Industry Collaboration, Entrepreneurship and Management, Intelligent Finance, Economics & Business Models, Human Resource Management, Ergonomics and Social Factor
  EMBEDDED SYSTEMS
  Distributed Control Systems for Industrial Applications, Industrial Informatics, Industrial Network Design, Internet in Industry 4.0, Industrial Internet of Things, ML and Big Data, Cloud Computing, Cyber Physical Production Systems, Cyber Security, Intelligent Environment, Building Management and Automation
  INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT
  Advances in Measurement Theory and Metrology, Data Acquisition Systems, Sensors and Sensing Systems, Networked Sensing and Control, Mechatronics and Robotics, Measurement and Control for Automobile Systems, Process and Factory Automation, Flexible Manufacturing Systems, Smart Agriculture, Radiation Measurements and Applications, Instrumentation for Nuclear Power Generation
  MICROELECTRONICS
  Electronic Components, Advanced Semiconductor Design and Manufacturing, Simulation and Experiments in Microelectronics, Electronic Packaging
  NANOELECTRONICS AND TECHNOLOGIES IN ELECTRONICS
  MEMS and NEMS, Micro/Nano-Manufacturing, Smart Actuators and Materials, Micro- and Nanotechnology for Instrumentation and Measurement, Composite and Polymer Materials
  POWER ELECTRONICS
  Power Electronics Modelling, Simulation and Design, DC/DC Conversion, AC/AC Converters, Renewable Electric Energy Conversion, Energy Storage Technologies, Power Quality, Utility Applications, Microgrid & Smart Grid, Electrical Machines and Industrial Drives, Electric and Hybrid Electric Vehicles
  TESTING, QUALITY AND RELIABILITY
  Electromagnetic Compatibility, Thermal and Vibrations Issues, Lifecycle Management, Safety and Reliability, Quality Management & Assurance, Occupational Health & Safety

  More information at
  pdf Call fo papers
  https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?r=20

 • 2023 18th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA took place 29.06-01.07.2023 in Varna.

  2023_ELMA_Call_for_Papers

  The aim of the conference ELMA is the desire to give opportunity to academics, scientists, engineers, PhD students, manufacturers and users of advanced technologies to discuss and exchange information about the results of their theoretical and experimental investigation, the utilization of new materials and application of innovative technologies in the field of electrical machines, drives, power electronics and power systems.

  A two-pages extended abstract for each paper is submitted via the conference management system. Abstracts are be reviewed by two reviewers.

  All accepted papers are published in the Conference Proceedings and submitted to the IEEE Xplore® Digital Library.

  Conference topics:
  • Rotating electrical machines and transformers
  • Electrical drives, robotics and mechatronics
  • Electric traction and electric vehicles
  • Electrohydraulic power and control systems
  • Actuators and sensors
  • Control systems
  • Power electronics and microelectronics
  • Power systems
  • Renewable energy sources and systems
  • Energy efficiency and power quality
  • Superconductivity
  • Electrotechnologies and electrical appliances
  • Modeling and virtual engineering in electric industry
  • Informatics, computer science and communications
  • New materials and components in electric industry
  • Management, marketing and entrepreneurship in electrical engineering and power industry
  • Standardization and measurement in electric industry
  • Education, teaching, multimedia, distance and e-learning
  • Sustainable energy development


  For more detailed information please visit Conference website:
  elma.tu-varna.bg

  ELMA2023

  ELMA2023

 • В НДНТ в София се проведе 14-та Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2023 (IEEE Конференция). По време на конференцията се организирана Кръгла маса и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

  ELECTRONICA

  ЕЛЕКТРОНИКА 2023
  организирана от
  Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
  Техническия университет – София,
  IEEE българската секция,
  и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София

  със съдействието на:
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
  Българската академия на науките (БАН),
  Университетът по приложни науки - Офенбург,
  Техническият университет в Рига,
  VDE - Германия и
  водещи фирми в областта на електрониката.

  Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

  Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в SCOPUS.

  ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
  • Нови материали
  • Биомедицинско инженерство
  • Вериги и системи
  • Електромобилност
  • Индустриална електроника
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Иновационен мениджмънт в електрониката
  • Измервания в електрониката
  • IoT приложения
  • Мехатронни системи
  • Микроелектроника и наноелектроника
  • Силова електроника

  Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/index.php?konf=199
  pdf Покана ЕЛЕКТРОНИКА 2023
  pdf Програма ЕЛЕКТРОНИКА 2023

  ELECTRONICA 2023

  ELECTRONICA 2023

 • В ХТМУ в София се проведе "Информационни технологии и автоматика 2023".

  Втора национална конференция за ученици, студенти и докторанти
  Информационни технологии и автоматика 2023
  25-26 април 2023, София


  организирана от
  Химикотехнологичен и металургичен университет – София,
  Катедра „Автоматизация на производството“

  със съдействието на:
  Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) и др.

  В конференцията са поканени да вземат участие ученици и студенти под ръководството на техните учители и преподаватели с представяне на доклад, постер, презентация в следните тематични направления:

  • Програмиране
  • Разработване на Интернет-приложения
  • Автоматизация и роботика
  • Интернет на нещата
  • Софтуерни продукти за анализ и вземане на решения
  • Умни домове, офиси, училища, градове
  • Изкуствен интелект
  • Виртуална и добавена реалност

  Избрани доклади могат да бъдат публикувани в Научно списание на ХТМУ "Science, Engineering & Education" (ISSN print: 2534-8507; ISSN on-line: 2534-8515) или научното списание "Electrotechnica & Electronica (Е+Е)", (ISSN print: 0861-4717 (Print), ISSN on-line: 2603-5421).

 • Наградени проекти в конкурса за награда „ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА“ на СЕЕС 2022:

  pdf Проект "Интелигентна IoT базирана система за мониторинг и анализ на процеси при отглеждане на крави"
  pdf видео, pdf презентация

  pdf Проект "Храм лайт"
  pdf видео, pdf презентация

Архиви

Събития, публикации и дискусии проведени през:
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

 

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2023 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT