СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Новини, проведени събития и публикации през 2020 г.

 • Конференцията TELECOM 2020 се проведе в НДНТ София и онлайн.

 • InfoTech 2020, 34th International Conference on Information Technologies (e-conference) took place on 17-18 September 2020, BULGARIA

  2020_INFOTECH_Call_for_Papers

  InfoTech is an international forum for scientists, researchers, industrial experts to share innovations, experience and new research results in the fields of Information Technologies and Information Security; Technologies for System Design and Intelligent Systems; Technological Aspects of e-Governance and Data Protection, etc. The forum is a successor of International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER), established in 1987 and International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP), established in 2005.

  More information could be downloaded from the conference web site:
  http://infotech-bg.com
  pdf Call for papers for INFOTECH 2020

 • В НДНТ в София се проведе XI Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2020 (IEEE Конференция 50406). По време на конференцията се организирана Кръгла маса и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

  Организационния комитет на ЕЛЕКТРОНИКА 2020, във връзка с извънредната ситуация с коронавируса COVID-19, взе решение за провеждане на конференцията на 23-24 юли 2020.

  2020_ELECTRONICA
  ЕЛЕКТРОНИКА 2020
  се организира от
  Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
  Техническия университет – София,
  IEEE българската секция,
  и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София

  със съдействието на:
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
  Българската академия на науките (БАН),
  Университетът по приложни науки - Офенбург,
  Техническият университет в Рига,
  VDE - Германия и
  водещи фирми в областта на електрониката.

  Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

  Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science.

  ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
  • Биомедицинско инженерство
  • Схеми и системи
  • Образователни технологии
  • Измервания в електрониката
  • Индустриална електроника
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Микроелектроника и оптоелектроника
  • Силова електроника

  2020 ELECTRONICA

  Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА 2020: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28
  pdf Покана ЕЛЕКТРОНИКА 2020

  По време на конференцията се проведе и кариерен форум за студенти с водещи български и международни фирми.

  ELECTRONICA2020

 • ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ
  "СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ" /СЕЕС/

  ПОКАНА

  Управителният съвет на сдружение Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), на основание чл. 26, т. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 25, ал. 1 от устава на СЕЕС, свиква общо събрание на 26.06.2020 г. в 13:00 ч. в зала № 4 на Националния дом на науката и техниката в гр. София, ул. Г. С. Раковски 108, при следния дневен ред:
  1. Отчет за дейността на Управителния съвет, приемане на годишните финансови отчети за 2016-2019 г. и бюджета за 2020-2023 г. на СЕЕС;
  2. Приемане на доклад на контролната комисия на СЕЕС;
  3. Изменения и допълнения на устава;
  4. Приемане на насоки за развитието на СЕЕС;
  5. Освобождаване и избор на членове на Управителния съвет и на Контролната комисия;
  6. Награждаване на съюзни членове с почетни звания.
  Представителството за участие в общото събрание е: Всеки член на сдружението може да участва в Общото събрание на СЕЕС. Регистрацията ще се извърши на 26.06.2020 г. в зала № 4 от 12:30 ч. до 13:00 часа. При липса на кворум общото събрание ще се проведе същия ден в 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
  22.05.2020 г.

  2020 СЕЕС ОС

 • 21st International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA2020, organized by Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications (CEEC) and IEEE Bulgaria Section took place 3-6 June 2020 in Bourgas, BULGARIA and online.

  2020_SIELA_call

  With the support of:
  Technical Universities of Sofia, Varna and Gabrovo
  Federation of Scientific and Technical Unions
  House of Science and Technology – Plovdiv
  Regional Organization of STU – Bourgas
  "Nikola Vaptsarov" Naval Academy, Varna
  Ruse University “Angel Kantchev”
  Center of Informatics and Technical Sciences at BFU

  SIELA is Technically Co-Sponsored by IEEE (IEEE Conference# 49118). The aim of the symposium is to provide exchange of information and experiences on the new developments, trends and applications under industrial and academic view points in the field of electrical apparatus and technologies, as well as to stimulate personal contacts and fruitful cooperation, especially between industrial and academic institutions.

  Topics
  1. Field problems, study, design and optimization
  2. Materials and technologies
  3. Low-voltage apparatus
  4. High-voltage apparatus
  5. Actuators and sensors
  6. Power electronics
  7. Transformers, electrical machines and drives
  8. Electrotechnological processes and apparatus
  9. Renewable energy and power quality
  10. Electrohydraulics

  2020_SIELA_call

  Prospective authors are invited to submit papers on the above listed topics. Each author can participate in at most three papers. A two-page digest for each paper should be submitted together with the pre-registration form. It should contain the title of the paper, authors and contact information, a short abstract, keywords, the main contents of the paper and references. Each digest will be reviewed by two reviewers.
  Accepted and presented papers will be published in the symposium proceedings and submitted to the IEEE Xplore system (List of SIELA conferences in IEEE Xplore), as well as for indexing in Scopus and Web of Science

  21st International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, SIELA2020 takes place online.

  2020_SIELA_opening

  2020_SIELA_webscreen

  2020_SIELA_webscreen

  For more information visit Symposium site: http://siela.tu-sofia.bg
  The Symposium's IEEE site: SIELA at IEEE.org
  pdf Call for papers SIELA 2020

 • Поклон пред светлата памет на чл.-кор. проф. дфн инж. ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ
  Членовете на Съюза по електроника, електротехника и съобщения /СЕЕС/ изразяват своите съболезнования за кончината на нашия колега и приятел.
  Нека е светла паметта на ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ – неуморен професор, иновативен учен в експерименталните и фундаментални изследвания на електронните снопове в България. Като деен общественик, ръководител и член на СЕЕС, той винаги е работил за повишаване нивото на науката и качеството на образованието у нас.
  In memoriam

Архиви

Събития, публикации и дискусии проведени през:
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

 

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2023 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT