СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Главните цели на СЕЕС са:

 • да обединява усилията на своите членове и да подпомага създаването на условия за творческо-професионалното им развитие и усъвършенстване и за ефективно участие в изграждането на гражданско общество като консултант и добронамерен коректив на държавната политика в областта на науката и икономиката

 • да отстоява интересите на своите членове пред държавни и местни органи

 • да укрепва и разширява международните си контакти и да развива взаимноизгодно сътрудничество със сродни сдружения у нас и в чужбина

 • да съдейства за повишаване на научната и професионалната квалификация на своите членове чрез организиране на конференции, семинари, дискусии и други и чрез събиране и разпространение на научно-техническа информация и развитие на собствена издателска дейност

 • да съдейства за издигане на авторитета на електротехниката, електрониката и съобщенията в обществото, да формира мнения за тяхното развитие и да ги отстоява пред държавните и местните институции

 • да работи за издигане на социалния статус на техническата интелигенция, като разработва и предлага в държавните институции проекти за нормативни актове

 • особено внимание и грижи да отделя на своята дейност с фирмите и с младежите.

 

Основни дейности

 • Организиране на научно-технически прояви - конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси, дискусии, консултации и др.

 • Изготвяне на становища и участие с експерти в разработване на проекти на закони, правилници, наредби, програми и др. нормативни документи, свързани с развитието на науката, техниката и технологиите

 • Нормативно, организационно и методическо осигуряване и провеждане на квалификационна дейност

 • Развитие на научно-техническа информационна система и пропагандиране на научно-технически постижения

 • Осъществяване на взаимноизгодно сътрудничество със сродни организации у нас и в чужбина

 • Провеждане на конкурси и стимулиране на творческите изяви на специалистите и преди всичко на младите хора

 • Специализирана издателска дейност

 • Научно-технически мероприятия като конференции, симпозиуми, семинари, лекции и др.

 • Информационно-издателска дейност

 • Бизнес-информационни услуги, контакти, реклами и др.

 • Международно сътрудничество.

pdf Кратка информация за СЕЕС

Периодично СЕЕС организира международни и национални научно-технически мероприятия като Международния симпозиум по електрически апарати и технологии “СИЕЛА”, Международната конференция по електрически машини, електрозадвижвания и енергийни системи “ЕЛМА”, Международната конференция “ТЕЛЕКОМ”, Националните конференции с международно участие “Електроника”, “Акустика” и други.

СЕЕС издава авторитетно научно списание “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА” на английски език.

СЕЕС организира презентации на фирми и дискусии по икономически и научно-технически проблеми. Списък с предстоящите конференции и мероприятия може да намерите в раделите КОНФЕРЕНЦИИ или НОВИНИ. Отминалите са архивирани в АРХИВ CЪБИТИЯ.

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2024 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT