СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

История на СЕЕС

СЕЕС като професионално сдружение съществува под различни наименования от 1936 г., в началото като секция по електротехника към Националната организация на българските инженери и архитекти БИАД, а по-късно – като самостоятелен национален научно-технически съюз по електротехника в рамките на ФНТС. Под наименованието “Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)” е от 1982 г., а последната съдебна регистрация е от 1992 г., която е валидна и сега.

"На Общото събрание проведено на 16 май 1992 г. присъстват 81 делегата, които са взели решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел с наименование “Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)”"


из съдебно решение на СГС

Съюзът има интересна и дълга предистория. Неговото „летоброене” е специфично. На седмия конгрес на Научно-техническите съюзи (НТС) от 12 – 13 март 1982 г. действително се приема нов устав, в който е записано, че приетото на петия конгрес на НТС (13 – 14 април 1972 г.) наименование на Съюза „НТС по енергетика, електроника и съобщения” се променя и става „Съюз по електроника, електротехника и съобщения”.

Предисторията започва преди 1972 г., защото всъщност началото е поставено много по-рано - през м. април 1885 г., когато започва редовният организационен живот на първото българско техническо дружество. В неговия устав е записано, че той има пет секции, третата от които е Секцията по електротехника.

50_years_ceec

В периода до 1944 г. инженерите и техниците имат различни организации, но основните са Съюзът на българските инженери и архитекти БИАД и Съюзът на българските техници. И в двата съюза винаги е имало групи по електротехника, в които много активно са участвали видни инженери и техници, завършили своето образование във Франция, Германия, Австрия, Русия.

На 27 март 1949 г. се провежда Учредителен конгрес, на който се учредява Научно-технически съюз (НТС) с изградени дружества на териториален принцип и централен съвет (ЦС) с отдели.

На 16 – 17 май 1957 г. се провежда ІІІ конгрес на НТС, а на неговия ІІ пленум (19 ноември 1957 г.) се взема решение за създаването на секция „Електротехника” с председател проф. Иван Попов страши.

На 20 май 1965 г. се провежда Учредителният конгрес на НТС по електротехника и се приема неговият устав.

pdf Кратка история на СЕЕС

pdf Презентация 50 години СЕЕС

gplusfacebooklinkedintwitter

© Copyright 2018 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT