ТЕЛЕКОМ 2016

XXIV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

СВЪРЗАНИ СМЕ!

Конференция ТЕЛЕКОМ 2016

logo

Предстоящата национална конференция с международно участие “ТЕЛЕКОМ 2016” е 24-та поред и ще се проведе на 27 и 28 октомври 2016 г. за седма поредна година в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108.

От 1992 до 2009 г. националната конференция “ТЕЛЕКОМ” се провежда в Международния дом на учените (МДУ) “Фр. Жолио-Кюри”, гр. Варна с активната подкрепа на тогавашния Комитет по пощи и далекосъобщения, Българската телекомуникационна компания и на научните организации и техническите университети в областта на телекомуникациите.

От 1994 г. Конференцията се провежда ежегодно, като целта е да се създадат условия, възможности и среда на специалистите от различните области на телекомуникациите за обмен на знания, опит и идеи.


The National Conference with International Participation “TELECOM 2016”, now in its 24th edition, will take place on 27th and 28th of October 2016 and for the seventh time it will be held at the National Center of Science and Technology (NCST) – Sofia, 108 Rakovski St.

Starting from 1992 until 2009 the Conference “TELECOM” was held at the International House of Scientists “Frederic Joliot-Curie” in Varna, Bulgaria, and was organized with the active participation of the Committee of Posts and Communications, the Bulgarian Telecommunications Company, the Bulgarian Technical Universities, and the leading scientific organizations in the field of telecommunications.

The Conference takes place annually and its aim is to create conditions, opportunities, and help the experts and specialists in the different telecommunication fields to exchange ideas, knowledge and technical expertise.


logo fntslogo ceeclogo bglogo crclogo tu-sofialogo usblogo astel

Website by St.Patchedjiev, scripts DFWST