ТЕЛЕКОМ 2016

XXIV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

СВЪРЗАНИ СМЕ!

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Заявката за участие с доклад се попълва онлайн (или Форма А се изпраща) до 29 септември 2016 г. Докладът, оформен съгласно изискванията и не превишаващ 10 стандартни страници, да бъде изпратен в срок до 11 октомври 2016 г. като “приложение” по имейл на един от работните езици. С него се изпраща и резюме на доклада, което се отпечатва в сборник и представя на участниците в конференцията. Резюмето трябва да се представи на български и на английски език като “приложение” (“attachment”) по имейл.
Авторите на приетите след рецензиране доклади ще бъдат уведомени до 21 октомври 2016 г. при положение, че са посочили имейл за контакт. Всеки автор може да участва с един самостоятелен доклад и в два като съавтор.
Авторите на приетите след рецензиране доклади могат да представят докладите си дистанционно, като подготвят и изпратят своята презентация и видео файл на доклада си до 25.10.2016 г. След като участниците в конференцията видят презентацията и видео файла с автора ще се проведе дискусия чрез аудио конферентна връзка.
Непредставените в посочения срок доклади няма да бъдат включени в програмата.
Приетите след рецензиране доклади ще бъдат включени в програмата и в сборника с резюмета и предадени на участниците в конференцията. Изнесените доклади ще бъдат издадени на компактен носител – CD и изпратени на участниците в конференцията. Изнесените доклади ще бъдат публикувани на сайта на конференцията. На авторите може да се изпрати по имейл техния доклад със страници и информация за конференцията.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Работните езици на конференцията са български и английски.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Редовни участници – 100 лв.
Членове на СУБ, на АСТЕЛ и на СЕЕС – 80 лв.
Пенсионери, студенти и докторанти – 50 лв.
Таксата за участие се заплаща до 26.10.2016 г. по банков път по сметка:

до: СЕЕС, Телеком 2016, име на участника
УниКредит Булбанк АД
Пл. Света Неделя № 7, 1000 София
IBAN: BG75 UNCR 9660 1018 8624 01
BIC: UNCRBGSF


В банковия документ за превода се вписва името на участника. Препис от банковото бордеро се представя при регистрацията. Таксата може да се внесе и в брой в касата на СEEC на адрес: София 1000, ул. Раковски 108. Авторите на докладите (при съавторство – най-малко един от тях) заплащат такса за участие. За всеки доклад трябва да се заплати поне една такса за правоучастие. Таксата може да се заплати при регистрацията в размер на 110 лв. Таксата осигурява участие в заседанията, получаване на материалите за конференцията (програма, сборник с резюмета и компакт диск с докладите) и участие в коктейла.
Участниците без доклад изпращат заявка до 26 октомври 2016 г. и внасят таксата за участие.
Организационният комитет ще награди млад автор (до 35 г.) за най-добре представен самостоятелен доклад със съществени научни или научно-приложни приноси.

РЕГИСТРАЦИЯ

Бюрото за регистрация ще работи в Националния дом на науката и техниката, ул. Раковски № 108, София:
на 27.10.2016 – от 08 до 14 ч.
на 28.10.2016 – от 08 до 12 ч.

ВАЖНИ СРОКОВЕ

29.09.2016 – Заявка за участие с доклад (онлайн или форма А в Поканата)
11.10.2016 – Изпращане на резюме и доклад
21.10.2016 – Уведомяване за приет доклад
20.10.2016 – Заявка за презентация на фирми (форма Б)
20.10.2016 – Заявка за изложбата (форма Б)
26.10.2016 – Заявка за участие без доклад (онлайн или форма А в Поканата)
26.10.2016 – Заплащане на такса за участие

Website by St.Patchedjiev, scripts DFWST