ТЕЛЕКОМ 2018

XXVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ – ОСНОВА НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА И ЦИФРОВОТО ОБЩЕСТВО

Конференция ТЕЛЕКОМ 2018

logo

Предстоящата национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2018 е 26-та поред и ще се проведе на 25 и 26 октомври 2018 г. за девета поредна година в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108.

От 1992 до 2009 г. националната конференция ТЕЛЕКОМ се провежда в Международния дом на учените (МДУ) "Фр. Жолио-Кюри", гр. Варна с активната подкрепа на тогавашния Комитет по пощи и далекосъобщения, Българската телекомуникационна компания и на научните организации и техническите университети в областта на телекомуникациите. От 1994 г. конференцията се провежда ежегодно.

На ТЕЛЕКОМ се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и среда за обмен на знания и опит на специалистите от различните области на електронните съобщения.


The National Conference with International Participation TELECOM 2018, now in its 26th edition, will take place on 25th and 26th of October 2018 and for the ninth time it will be held at the National Center of Science and Technology (NCST) – Sofia, 108 Rakovski St., BULGARIA.

Starting from 1992 until 2009 the Conference TELECOM was held at the International House of Scientists "Frederic Joliot-Curie" in Varna, Bulgaria, and was organized with the active participation of the Committee of Posts and Communications, the Bulgarian Telecommunications Company, the Bulgarian Technical Universities, and the leading scientific organizations in the field of telecommunications.

The Conference takes place annually and its aim is to create conditions, opportunities, and help the experts and specialists in the different telecommunication fields to exchange ideas, knowledge and technical expertise.


logo fntslogo ceeclogo bglogo crclogo tu-sofialogo usblogo astel

Webmaster, Scripts DFWST