EEPRYE 2019

10TH INTERNATIONAL SEMINAR

ENGINEERING EDUCATION AND PROFESSIONAL REALIZATION OF YOUNG ENGINEERS

July 12th, 2019 in Burgas, BULGARIA

University "Prof. Dr. Assen Zlatarov"

 

 

logoFNTS

Federation of Scientific Engineering Unions in Bulgaria (FNTS)

Logo-CEEC-Graphic28

Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications, Bulgaria (CEEC)

University "Prof. Dr. Zlatarov", Bulgaria

Municipality Burgas,
Bulgaria

ICT Cluster Burgas,
Bulgaria

Society of Power Engineers in Romania (SIER)

Society of Power Engineers in Romania (SIER)

University of Ruse “Angel Kanchev”,
Bulgaria

University of Niš,
Serbia

nts_logo_color

Ruse Scientific and
Technical Unions, Bulgaria

 

 

The TENTH INTERNATIONAL SEMINAR on "ENGINEERING EDUCATION AND PROFESSIONAL REALIZATION OF YOUNG ENGINEERS" will take place on 12-th of July 2019, and is hosted by the University "Prof. Dr. Assen Zlatarov", with organizing representatives from Federation of Scientific Engineering Unions in Bulgaria (FNTS), Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications - Bulgaria (CEEC), University "Prof. Dr. Zlatarov"- Bulgaria, Municipality Burgas - Bulgaria, ICT Cluster Burgas - Bulgaria, Society of Power Engineers in Romania (SIER), Society of Power Engineers in Romania (SIER), University of Ruse “Angel Kanchev” - Bulgaria, University of Niš - Serbia, Ruse Scientific and Technical Unions - Bulgaria.

 

This is a one-day event where participants from universities, research institutions and companies shared their experiences on the topic of the seminar. In this and past editions of the seminar the focus of the discussions and the representatives were mainly participants from the Balkan countries: Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary, Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia, also Germany and Italy. Presenters make short, 10-15 minute, presentations in English.

 

The emphasis of the seminar is on engineering education and the prospects for its future development. Ideas and solutions are discussed to improve the theoretical and practical training of engineers, vocational education, methods for improving the practical skills of the young engineers in the Balkan countries. The problems faced by the educational institutions in each Balkan country are specific, yet similar.

 

The informal setting at the seminar affords many opportunities to expand the cooperation between the NGOs participating in the seminar, public and private universities, research institutes and organizations in the field of engineering education and the development of joint research projects, exchange of teachers and students.

 

DOWNLOAD THE AGENDA: EEPRYE 2019

 

Юбилейният десети международен семинар поИнженерно образование и професионална реализация на младите инженери", Engineering Education and Professional Realization of Young Engineers (EEPRYE 2019), се проведе на 12 юли 2019 г., като домакин бе УниверситетътПроф. д-р Асен Златаров“ в Бургас. В организацията и провеждането на събитието участваха представители на ФНТС, Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), кметството на град Бургас, ICT клъстера в Бургас, кметството на град Бургас, ТУ-Габрово, Русенския университетАнгел Кънчев” и Териториалните организации на Научно-техническите съюзи в град Русе и Бургас. От чуждестранните  участници отново най-активни бяха представителите от най-близките до България страни, и особено от университета в Ниш.

 

   За последните десет години са проведени девет международни семинара от тази поредица. Това е еднодневно събитие, където участници от различни университети, научно-изследователски институции и компании споделят своя опит по темата. Досега в семинара са взели участие представители от България, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Хърватия, Германия и Италия. Предишните издания на семинара бяха в Русе два пъти, БукурещРумъния, НишСърбия, Варна, Баня ЛукаБосна и Херцеговина, Габрово, София и ОсиекХърватия.

 

   След откриването на тазгодишния юбилеен семинар от Председателя на ФНТС и СЕЕС проф. Иван Ячев, и от Зам. Рексора на  университетаПроф. д-р Асен Златаров“, Бургас проф. Сотир Сотиров и приветствията от Зам. Министъра на образованието Петър Николов и от Ректора на университетаПроф. д-р Асен Златаров“, проф. Миткова и от Зам. Декана на Техническия факултет доц. Симеонов представящите направиха кратки презентации. Ивелина Стратева, директор на дирекцияИкономика и стопански дейности“ в Община Бургас, засегна темата за Бургас като икономически център за развитие и място за просперитет.  Управителят на ICT клъстер Бургас Петко Георгиев представи информация за ролята на клъстерите за трансформирането на региона и за създадения преди три години иновационен и компютърен клъстер в Бургас, финансиран по европейски проект, който допринася за подобряване на практическите умения на младите софтуерни инженери.

 

   В докладите се разгледаха идеи и предложиха решения за подобряване на теоретичното и практическото обучение на инженерите: в  университетаПроф. д-р Асен Златаровот д.р Ивайло Беловски, в Русенския университетАнгел Кънчевот проф. Николай Михайлов и от доц. Борис Евстатиев, от Военоморското висше училищи "Н. Вапцарон" от проф. Чавдар Александров и в Техническия университет - Габрово от доц. Пламен Цанков. Презентацията на проф. Славолюб Алексич и Мартина Петкович от Сърбия засегна работещи практически решения за развитие и напредък във Висшето техническо училище в Звечан. Презентацията на проф. Мирчев  "Cyberlearning and engineering education" показа същността на киберобучението, различни платформи за киберобучение, приложението на киберобучението в различни страни и връзката между четвъртата индустриална революция, инженерното образование и киберобучението.

 

   В представянето на академик Ячко Иванов ясно бяха откроени изискванията поставени от ООН и ЕС за устойчиво развитие на строителството. Д-р Стефан Пачеджиев от Съюза по електроника, електротехника и съобщения представи добрите прпоказа актики в ежегодния студентски Кариерен форум, който се провежда в рамките на научната конференция ЕЛЕКТРОНИКА, по време на който студентите имат непосредствен контакт с фирми, които предлагат стажове, летни практики и свободни позиции.

 

Основно предизвикателство за всички университети на Балканите е "изтичането на мозъци" от завършващите ученици, които са потенциални кандидати за местните университети, но продължават образованието си в други страни от ЕС. В тази динамична и конкурентна среда трябва университетите да предлагат иновативни решения.

 

Неформалната обстановка на семинара даде много възможности за разширяване на сътрудничеството между неправителствените организации участващи в семинара с държавните и частни университети от региона, научни институти и организации в работещи в областта на инженерното образование. Обсъдено бе разработването на съвместни изследователски проекти, обмен на учени и студенти.