ТЕЛЕКОМ 2019

XXVII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НАЧИНИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Заявката за участие с доклад се попълва онлайн. Докладът, оформен съгласно изискванията на IEEE и не превишаващ 4 стандартни страници, да бъде изпратен като "приложение" по имейл на един от работните езици. В доклада е включено и резюме, което се отпечатва в сборник и представя на участниците в конференцията.
Авторите на приетите след рецензиране доклади ще бъдат уведомени по имейл.
Всеки автор може да участва с до два доклада.
Приетите след рецензиране доклади ще бъдат включени в програмата и в сборника с резюмета и предадени на участниците в конференцията. Изнесените доклади ще бъдат издадени на компактен носител – CD и изпратени на участниците в конференцията.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Работните езици на конференцията са български и английски. В библиотеката на IEEE ще бъдат включени само докладите на английски език.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Редовни участници – 300 лв.
Студенти – 150 лв.
Членове на СУБ, на АСТЕЛ, IEEE и на СЕЕС използват намаление.
Таксата за участие се заплаща по банков път по сметка:

до: СЕЕС, име на участника
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес на банката: Пл. Света Неделя № 7, 1000 София
IBAN: BG75 UNCR 9660 1018 8624 01
BIC: UNCRBGSF


В банковия документ за превода се вписва името на участника. Препис от банковото бордеро се представя при регистрацията. Таксата може да се внесе и в брой в касата на СEEC на адрес: София 1000, ул. Раковски 108. Авторите на докладите (при съавторство – най-малко един от тях) заплащат такса за участие. За всеки доклад трябва да се заплати поне една такса за правоучастие. Таксата може да се заплати при регистрацията в размер на 330 лв. Таксата осигурява участие в заседанията, получаване на материалите за конференцията (програма, сборник с резюмета и компакт-диск с докладите) и участие в коктейла.
Участниците без доклад изпращат заявка и внасят таксата за участие.
Организационният комитет ще награди млад автор (до 35 г.) за най-добре представен самостоятелен доклад със съществени научни или научно-приложни приноси.

За избрани доклади от конференцията ще бъде направено предложение за публикация на статия в рецензирано научно списание "Електротехника и електроника" Е+Е.

РЕГИСТРАЦИЯ

Бюрото за регистрация ще работи в Националния дом на науката и техниката, ул. Раковски № 108, София:
30.10.2019 – от 09 до 14 ч.
31.10.2019 – от 09 до 14 ч.

ВАЖНИ СРОКОВЕ

21.09.2019 – Заявка за участие
29.09.2019 – Изпращане на доклада (срокът е удължен до 09.10.2019!)
24.10.2019 – Уведомяване за приет доклад
24.10.2019 – Заявка за презентация на фирма или за изложба
28.10.2019 – Окончателен текст на доклада
28.10.2019 – Заявка за участие без доклад
28.10.2019 – Заплащане на такса за участие

Webmaster, scripts DFWST