ТЕЛЕКОМ 2015

XXIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

СВЪРЗАНИ СМЕ!

Организационният комитет и организаторите
имат удоволствието да Ви поканят
да вземете участие в
23-тата национална конференция
с международно участие
ТЕЛЕКОМ 2015
15 – 16 октомври 2015 г., НДНТ София

ТЕЛЕКОМ е ежегодна Национална научно-техническа конференция с международно участие, на която се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и среда за обмен на знания и опит на специалистите от различните области на електронните съобщения. Изнесените доклади, представените научни разработки, презентациите на водещите фирми и дискусиите по време на конференцията спомагат за формирането на нови идеи в областта на бързо развиващите се телекомуникации.
Конференцията ще се проведе в Националния дом на науката и техниката в София, ул. Раковски № 108 - ФНТС. Участието в конференцията се реализира чрез доклади по тематичните направления, презентации на фирми, изложба и кръгла маса.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ПОЛИТИКИ И РЕГУЛАЦИИ.
2. NGN. МРЕЖИ НА БЪДЕЩЕТО. СОФТУЕРНО ДЕФИНИРАНИ МРЕЖИ.
3. ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА И ИНТЕРНЕТ НА ХОРАТА.
4. ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ: Е -ПРАВИТЕЛСТВО, ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ, КИБЕРСИГУРНОСТ.
5. ИКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ.
6. СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ТЕЛЕТРАФИК – ПОЛИТИКА, ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ.
7. КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.
8. БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ. СЪВМЕСТНО ПОЛЗВАНЕ НА РЧС. ЦИФРОВО ВКЛЮЧВАНЕ.
9. КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ, СИГНАЛИ И СИСТЕМИ.
10. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ.
11. ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ.

СПОНСОРИ

Спонсорите на ТЕЛЕКОМ 2015 са водещи фирми, юридически и физически лица в областта на телекомуникациите, които желаят да подпомогнат конференцията.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИРМИ

Освен участие с доклади в тематичните направления на фирмите се предоставя възможност за безплатни презентации (форма Б), в които представят дейността на фирмите, техните нови разработки и технологии. Срокът за заявка за участие без доклад е до 12 октомври 2015 г.
Цена за реклами в сборника с резюметата или програмата – 200 лв. за една цветна страница А5. Цена за приложени рекламни листовки към материалите на конференцията – 50 лв.
За фирми на спонсори и за членове на съорганизатори – 20 % отстъпка.

ИЗЛОЖБА

По време на конференцията се организира тематична изложба на технологии, софтуер, услуги, продукти. Площта за изложбата се предоставя безплатно. Заявки за участие (форма Б) се подават до 12 октомври 2015 г.

КРЪГЛА МАСА

Темите на дискусията, която се провежда съвместно с фирми, са проблемите на развитието и използването на информационните и комуникационните технологии в съответствие с тематичните направления на конференцията, квалификацията и реализацията на кадрите и внедряването на научните разработки.

АРХИВ

Информация за предишни издания на конференцията може да се намери на следните адреси:
TELECOM 2015, TELECOM 2014, TELECOM 2013, TELECOM 2012

Снимки от конференциите:
TELECOM 2015, TELECOM 2014

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р Пламен Вачков
Федерация на научно-техническите съюзи в България
Зам. Председател:
доц. д-р Камен Рангелов
Съюз на учените в България - секция „Технически науки"
Научен секретар:
доц. д-р Сеферин Мирчев
Технически университет – София и Съюз по електроника, електротехника и съобщения

Членове:
доц. д-р Александър Ненков
Съюз на учените в България - секция „Технически науки"
проф. д-р Борис Йовчев
Съюз на учените в България - секция „Технически науки"
г-н Валентин Колев
Асоциация "Телекомуникации"
доц. д-р Димитър Арнаудов
Технически университет – София и Съюз по електроника, електротехника и съобщения
проф. д-р Иван Куртев
Съюз по електроника, електротехника и съобщения
маг. инж. Калина Димитрова
Директор на дирекция "Съобщения" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
маг. инж. Кирил Желязков
Председател на ББКЕПИ и изп. директор SBS
доц. д-р Кръстю Мирски
Съюз по електроника, електротехника и съобщения
проф. д-р Любен Тонев
Съюз по електроника, електротехника и съобщения
маг. инж. Мирослава Тодорова
Директор на дирекция "Разширителна дейност и честотно планиране" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Секретар:
д-р Стефан Пачеджиев
Съюз по електроника, електротехника и съобщения

Website by St.Patchedjiev, scripts DFWST