EEPRYE 2017

9TH INTERNATIONAL SEMINAR

ENGINEERING EDUCATION AND PROFESSIONAL REALIZATION OF YOUNG ENGINEERS

July 10th, 2017 in Osijek, CROATIA

JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK

Faculty of Electrical Engineering,
Computer Science and Information Technology Osijek

 

 

University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering,
Computer Science and Information Technology, Croatia

Logo-CEEC-Graphic28

Union of Electronics, Electrical
Engineering and Telecommunications, Bulgaria (CEEC)

The Croatian Chamber of Electrical Engineers, Croatia

Federation of Scientific Engineering Unions in Bulgaria (FNTS)

Óbuda University Budapest, Kálmán
Kandó Faculty of Electrical Engineering, Hungary

Society of Power Engineers in Romania (SIER)

University of Maribor, Fakulteta za energetiko, Institute of Energy Technology, Slovenia

University of Niš Faculty of Electronic Engineering, Serbia

Croatian Military Academy
“Dr. Franjo Tuđman

University of RuseAngel Kanchev”,
 Bulgaria

Public Enterprise Electric Utility of
Bosnia and Herzegovina
Elektrodistribucija Tuzla

Ruse Scientific and Technical Unions,
Bulgaria

University of Niš,
Faculty of Occupational Safety, Serbia

MD Projekt InstitutNiš, Serbia

 

Деветият международен семинар „ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ИНЖЕНЕРИ“, Engineering Education and Professional Realization of Young Engineers (EEPRYE 2017), бе проведен на 10 август 2017 г., като домакин бе Факултета по електротехника, компютърни науки и информационни технологии в Осиек и Хърватската камара на електроинженерите. От българска страна организационният комитет бе с представители на ФНТС, Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), ТУ-Габрово, Русенския университет “Ангел Кънчев” и Териториална организация на научно-техническите съюзи град Русе.

 

В това и миналите издания на семинара фокусът на дискусиите и представителите бяха предимно от балканските страни: Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Унгария, Македония, Румъния, Сърбия, Словения и др. Представящите направиха кратки презентации на английски език. Това бе еднодневно събитие в което участниците от университетите, изследователските институции и компаниите споделиха своя опит по темата на семинара.

 

Акцентът на семинара е върху инженерното образование в Балканските страни и перспективите за неговото бъдещо развитие. Разглеждат се идеи и решения за подобряване на теоретичното и практическото обучение на инженерите, професионалното образование, методите за подобряване на практическите умения на младите инженери. На семинара бе споделено, че проблемите пред които са изправени образователните институции във всяка страна са специфични, но сходни. Основно предизвикателство за всички е "изтичането на мозъци" от завършващите на учениците, които са потенциални кандидати за местните университети, но продължават образованието си в други страни от ЕС. В тази динамична и конкурентна среда трябва да се прилагат иновативни решения. Например Факултетът по електротехника, информатика и информационни технологии в Осиек представи своята широка програма за привличане на ученици от гимназиите в околността. Добре разработен уеб портал за обяви за кандидатстване за работа в местните промишлени предприятия е много търсен ресурс от студентите в университета.

 

Неформалната обстановка на семинара даде много възможности за разширяване на сътрудничеството между няколкото неправителствени организации участващи в семинара с държавните и частни университети от региона, научни институти и организации в работещи в областта на инженерното образование. Обсъдено бе разработването на съвместни изследователски проекти, обмен на учени и студенти. Подчертана бе необходимостта от участието на студентите в бъдещи научни конференции и семинари.

 

Сътрудничещите институции в деветият международен семинар EEPRYE 2017 бяха:

 

БЪЛГАРИЯ

Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС)

Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Териториална организация на научно-техническите съюзи град Русе

Технически университет София

Технически университет Габрово

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Висше училище по телекомуникации и пощи

"Европейски Млади Инженери" European Young Engineers Bulgaria (EYE Bulgaria)

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”

 

SERBIA

University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Niš

University of Niš, Faculty of Occupational Safety, Niš

University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences, Čačak

Serbian Union of Mechanical and Electrical Engineering (SMEITS)

 

ROMANIA

Polytechnic University of Bucharest (UPB) - Faculty of Electrical Engineering

Polytechnic University of Timisoara (UPT) - Faculty of Electrical Engineering and Power Engineering

Society of Power Engineers in Romania (SIER)

 

ITALY

Politecnico di Torino - Department of Electronics and Telecommunications

 

HUNGARY

Óbuda University - Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering, Budapest

 

CROATIA

Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology, Osijek

The Croatian Chamber of Electrical Engineers

Croatian Military Academy “Dr. Franjo Tuđman

 

BOSNIA and HERCEGOVINA

University of Banja Luka - Faculty of Electrical Engineering

CIGRE BiH-Bosanskohercegovacki komitet međunarodne konferencije za velike elektricni sistemi

Elektroprivreda BiH dd Sarajevo - Elektrodistribucija Tuzla

 

Links:

Agenda: http://ceec.fnts.bg/documents/2017_EEPRYE_agenda.pdf

Registration: http://ceec.fnts.bg/documents/2017_EEPRYE_Registration_Form.pdf

Information: https://www.ferit.unios.hr/znanost/novosti-i-dogadanja/3702

http://ceec.fnts.bg/documents/2017_EEPRYE_information_FERIT_website.pdf

 

EEPRYE 2017

EEPRYE 2017

EEPRYE 2017

EEPRYE 2017